FÀBRICA NOVA

0

Nom

FÀBRICA NOVA

Autor

Luis Galobart /

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

plaça de l'Estació, 48 Navàs (Bages)

Descripció

Edifici industrial que ocupa tota una illa de l'Eixample del municipi, en una parcel·la de secció quadrangular dibuixada entre els carrers de Joan Pascual, de Barcelona, de Pau Duarri i la plaça de l'Estació. L'edifici, està format per un cos central de tres volums, desenvolupat en planta baixa, primer pis i altell, al seu torn, flanquejat, a banda i banda, per un cos format per tres naus de planta rectangular. Les naus situades al sud, ocupen una extenció aproximada de deu metres d'amplada per quaranta metres de profunditat, i les situades al nord, les dues dels extrems d'aproximadament tretze metres d'amplada per trenta metres de profunditat i la del mig de cinc metres d'amplada per trenta metres de profunditat. El cos central, des d'on es fa l'accés al recinte, té la coberta de teula aràbiga a dues aigües amb el carener paral·lel al carrer de Pau Duarri, en el seu volum més alt, i a tres aigües al situat perpendicularmen a aquest. Les naus, tenen la coberta de plaques de fibrociment, disposades a dues vessants amb carener paral·lel a la façana de la plaça de l'Estació. La coberta de l'extrem nord oest, en canvi, és de teula aràbiga. Del conjunt de la coberta, destaca un petit ràfec recolzat sobre colls de pedra artificial resseguint les façanes est i oest de les naus situades al sud de la parcel·la. La composició de les diferents façanes, segueix un mateix criteri de grans obertures de proporcions quadrades separades per pilars o massissos , substituïdes puntualment per grans portalades d'accés a les diferents naus. No obstant això, aquestes tenen diferent tractament segons la nau. Per un costat, les tres naus situades al nord de la parcel.la presenten obertures totalment vidriades i protegides per una reixa i queden remarcades per un important ampit de pedra. A l'altre costat, a la nau situada al sud est, les grans obertures queden dividides per un petit pilar rodó amb un capitell, i estan parcialment tapiades. En aquestes, l'ampit es troba fortament inclinat agafant una forta presència visual. La nau situada a la cantonada de sud oest, actualment ocupada per un supermercat, manté el refós de les grans obertures però, es troben completament tapiades. La façana nord, queda coronada superiorment pel perfil de serra de les tres naus, amb coberta a dues aigües, on apareix una petita obertura a cada un dels eixos dels careners, i la façana sud, queda coronada per un gran frontó acroteri que recull el tester de les tres naus incorporant, també, les obertures superiors a l'eix de cada un dels careners. Els paraments de l'edifici són arrebossats i pintats de color terrós a mode de carreus de pedra, puntualment hi ha un arrebossat i pintat llis de gra més fi.

Deixa un comentari