Goigs de Nostra Senyora de Puig de Ram, patrona de Segur

0

Nom

Goigs de Nostra Senyora de Puig de Ram, patrona de Segur

Autor

Període

Siglo XVII - 01/01/1900

Tipus

Monument

Direcció

Segur

Descripció

Goigs dedicats a la Marededéu de Puig de Ram, patrona de Segur, que es canten durant l'Ofici de la Festa Major, festa patronal. Els goigs diuen així: Sil sagrát fruyt adorám, / que naix de la vostra flor. / Donaunos en tot favor, / Gran Reyna de Puig de Ram. / Al cap de una montanya / nomenada Puig de Ram, / per tradicions trobám, / que sens haberhi cabanya, / volguereu per nostre Amor / ser trobada, així ho cantám, &c. / En la Iglesia Parroquial / la vostra Imatge Sagrada, / no volgué tenir posada, / ni habitació principal, / tornantvosne ab valor / al Puig ahont vos trobám, &c. / Los Nobles, y antichs Barons / de Segur, y sa Comarca, / vehent la verdadera Arca / ab tals inspiracions, / Temple allí ab son tresor / fan ahont vos venerám, &c. / Los llochs de la Baronia, / dels quals es lo cap Segur, / de vostre gran amparo pur / tenen lo amparo, y guia / ins alcançau del Senyor, / tot remey si be ho mirám, &c. / Quant Segur, y sa Comarca / pateixen gran sequedat, / si pluja ab humilitát / demanan al Gran Monarca, / vostre Ram fet de Amor, / rega desert, ort, y camp, &c. / Si en est Puig de Ram piadós, / vos trobám sempre florida, / daunos salut, gracia, y vida, / aygua en temps menesterós, / ohiu nostre fiel clamor, / perque servir vos pugám. / Donaunos en tot favor, &c. / TORNADA. / Sil sagrát fruyt adorám, / que naix de la vostra flor. / Donaunos en tot favor, / Gran Reyna de Puig de Ram. V. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. / R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. OREMUS. / Concede nos fomulos tuos, quaestumus Domine Deus perpetua mentis, corporis sanitate gaudere. Gloriosae Beatae Mariae seper Virginis intercessione, à praesenti liberari tristitia, aeterna perfrui laetitia. Per Christum Dominum nostrum. / Amen.

Deixa un comentari