Goigs de Nostra Senyora de Castellet

0

Nom

Goigs de Nostra Senyora de Castellet

Autor

Període

Siglo XVI - 01/01/2000

Tipus

Monument

Direcció

Castellbell i el Vilar

Descripció

Goigs de Nostra Senyora de Castellèt; que la gent de Castellbell i el Vilar anaven a cantar-los a Sant Vicenç de Castellet per la proximitat i la devoció que aquesta havia creat i que diuen així: En lo mont puix sou lloada / ab Jesus de Nazaret: / Siau la nostra Advocada / Vos Reyna de Castellét. / Lo major goig que sentireu / fou cuant lo Angel Gabriel / vos digué Ave Maria / embaxada os port del Cel: / no tingau ningun resel / de un tal supremo fet, &c. / De tota gracia plena / vos digué lo Embaxador, / deslliuraune de cadena / tot lo mon y de furor: / Parireu sense dolor / á Jesus de Nazaret, &c./ Dominus tecum, Senyora / vos digué perseverant: / arribada es ja la hora, / que los Angels van cantant: / Llucifér està ab espant / de no entendrer est secet; &c. / Beneyta sou, y seréu / pera sempre immaculada, / puix que lo verdader Deu / vos ha tingut preservada; / Y de taca maculada / en Vos may se ha vist tal fet &c. / Entre las dones traïda / elegida os han á Vos, / aixís vos envià ambaixada / per lo Angel poderós:/ Y puix confiam de vos pregáu á vostre Fillet, &c. / Lo fruit Benaventurat / que del Sant Ventre nasqué / per redimir lo pecat / Deu lo Pare ho permeté: / y puix ho tingué per be / de executar tal decret / &c. / Als queus incovan, Senyora, / ab fé viva y de bon cor; / los curau prest y tota hora / lo horrible mal menjador: / Per tot lo mal si vos agrada / lo remey sempre es molt cert, &c. / A tota estèril Dona / quens prega ab devoció, / alcançauli gran Senyora / lo fruit de benedicció:/ Y per tal successió /dauli abundància de llet, &c. / Pregau vos á Deu Senyora, / per nosaltres pecadors, / de quens aparell bon hora / per anar á gosar del dos: / Que en lo Cel regnem ab Vos, y ab Jesus vostre Fillet, / &c. / TORNADA. / Puix tant sou posada / sobre de aquest montonét: / Siau la nostra Advocada / Vos Reyna de Castellét. V. / Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. / R. / Ut digni efficiamus promissionibus Christi. / OREMUS. / FAmulis tuis qaesumus, domine, caelestis gratia munus impertire; ut quibus Beatae Virginis partus existit salutis exordium Nativitatits ejus votiva solemnitas pacis, tribuat incrementum. Per eumdem Christum Dominum Nostrum. / R. / Amen.

Deixa un comentari