ANTIGA FÀBRICA MARCET POAL - FÀBRICA AMORÓS I MUNTANER

0

Nom

ANTIGA FÀBRICA MARCET POAL - FÀBRICA AMORÓS I MUNTANER

Autor

J.M. Coll /

Lluís Muncunill /

Període

Siglo XIX

Tipus

Monument

Direcció

c/ de la Rasa, 24-25 - c/ Pantà Terrassa (Vallès Occidental)

Descripció

Edifici industrial de dos plantes, amb coberta a dues aigües, fent cantonada. Utilització del maó vist com element bàsic de construcció i ornamentació, encara que d'una manera sòbria. Els finestrals, d'arc rebaixat, s'agrupen de dos en dos separats per finíssims envans que semblen més mainells. Les façanes són molt planes i presenten incorporació d'elements classicistes (cornises, frontó triangular). Al costat d'aquesta nau hi ha un cos destinat a oficines que segueix el mateix esquema de façana, però que en el seu aspecte ornamental s'enriqueix amb una sèrie de solucions de procedència modernista ja que apareixen finestrals en arc de mig punt, balcons i reixes en formes arrodonides per la part inferior i ceràmica vidriada. Aquest cos s'aixeca sobre un sòcol de pedra, façana estucada i com a remat presenta una artística tortugada ceràmica que lliga amb la cornisa. Fent cantonada hi ha una altra nau (Muncunill), dos plantes amb doble vessant i maó arrebossat. Presenta un ritme ordenat de finestrals per fina columna de fosa a manera de mainell, repetint-se a les dues plantes.

Deixa un comentari