CASA MARTORI

0

Nom

CASA MARTORI

Autor

Francesc Puig /

Període

Siglo XVIII

Tipus

Monument

Direcció

Carrer Sant Pau, 17 Figueres (Alt Empordà)

Descripció

Edifici situat molt a prop de la Rambla i del teatre municipal. Edifici entre mitgeres, de planta baixa, dos plantes pis i altell. Bastit sobre un basament de pedra treballada que ocupa tota la primera planta. La planta baixa presenta cinc portals motllurats d'arc rebaixat amb dovella central decorada amb motiu geomètric. Al primer pis presenta un balcó central sobre mènsules amb llosana motllurada i barana forjada amb decoració geomètrica que dona pas a un finestral d'arc rebaixat. A banda i banda balconades corregudes amb la mateixa composició. La segona planta presenta un registre idèntic que l'anterior. A l'atell cinc òculs. Culmina amb cornisa amb balustrada amb frontó central amb decoració floral.

Deixa un comentari